Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.

Kritisk høringssvar fra CO-Søfart giver genlyd i Folketinget

CO-Søfart - 11. oktober 2017
Foto: Folketinget.dk / fotograf Anders Hviid
Kritisk høringssvar fra CO-Søfart giver genlyd i Folketinget
Da Folketinget i går førstebehandlede lovforslaget om udvidelse af DIS for udenlandske rederiers skibe, forelå kun ét høringssvar fra en maritim, faglig organisation – fra CO-Søfart. Flere partier henviste under debatten til netop CO-Søfarts kritiske høringssvar og ønsker en række punkter i lovforslaget klarlagt.
Af Hanne Hansen

-Hvor er væksten henne i det her lovforslag, spurgte Enhedslistens Henning Hyllested blandt andet, da Folketinget i går førstebehandlede erhvervsministerens lovforslag om at udvide DIS, så udenlandske rederier får lettere adgang til at indflage skibe under DIS.
Lovforslaget rummer flere del-ændringer til søloven og lov om sikkerhed til søs.
Men det var især lovforslagets indhold om udvidelse af DIS, der foranledigede en længere debat i Folketingssalen.

Regeringspartierne, Venstre, Liberal Alliance og Konservative, støtter fuldt og enigt op om forslaget. Der var imidlertid under førstebehandlingen kritiske indlæg fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Det Radikale Venstre. De henviste alle i deres indlæg til høringssvaret fra CO-Søfart, der som den eneste maritime, faglige organisation indgav svar, da lovforslaget var i høring i sommer.

CO-Søfart rejser juridisk tvivl om forslaget

I alt lister CO-Søfart fire kritiske punkter op i forbindelse med den foreslåede udvidelse af DIS. Foruden nul vækst i antallet af jobs til danske søfarende vil den foreslåede udvidelse udvande kvaliteten af registret, da myndighederne kun særdeles besværligt kan føre tilsyn. I forhold til international ret virker forslaget uigennemtænkt, hedder det videre i høringssvaret, der afslutter med at notere, at den foreslåede udvidelse vil betyde øgede udgifter for staten i form af børnepenge og pension til endnu flere udenlandske søfarende.

CO-Søfart: -Skævvridning af danske rederiers konkurrence

-Vi er bekymrede over åbningen af DIS, som det er formuleret i lovforslaget. Det er vores opfattelse, at man slet ikke har haft folk med viden om international jura inde over udarbejdelsen, uddyber sekretariatschef John Ibsen, CO-Søfart og forsætter:

-En dansk dommer kan dømme nok så meget, men hvis penge og skibe, som jo kan flyttes med et pennestrøg, ikke er mere tilknyttet Danmark, end de løselige ord i forslaget, så har vi ikke mulighed for at gennemtvinge en dansk afgørelse.
-Det underminerer retssikkerheden og skævvrider danske rederiers konkurrence med risiko for, at det kan koste jobs til danske søfarende, siger John Ibsen.

CO-Søfart: -NUL jobs til danske søfarende

Erhvervsministeriet opsummerer en del af lovforslagets formål således:
“Formålet med lovforslaget er at stimulere aktivitet, vækst og jobskabelse i Det Blå Danmark ved tiltrækning af udenlandske rederier til de danske registre…”

Erhvervsministeriet kan dog i høringsmaterialet ikke umiddelbart vurdere, hvor mange arbejdspladser, lovændringen vil give.
Det kan CO-Søfart imidlertid nemt.
“Vi kan fra organisationens side oplyse, at for så vidt angår danske søfarende, er svaret NUL,” hedder det i høringssvaret.

Læs hele høringssvaret fra CO-Søfart her (pdf)

 

Dansk Folkeparti: -Behov for et servicetjek af DIS

Fra Dansk Folkeparti udtrykte Hans Christian Skibby fra Folketingets talerstol opbakning til forslaget, men medgav efter uddybende spørgsmål fra Henning Hyllested (EL), at der er behov for at give DIS et servicetjek for at vurdere, om DIS-loven virker efter hensigten.

-DIS kan blive bedre. Det vil Dansk Folkeparti gerne være med til at se på, sagde Hans Christian Skibby. 

Socialdemokratiet: -CO-Søfarts punkter skal belyses

Fra Socialdemokratiet erklærede erhvervsordfører Erik Christensen sig på partiets vegne positiv, når det gælder initiativer, der fastholder og udbygger Danmarks globale maritime styrkeposition.

-Vi ser positivt på tiltag, der kan bidrage til at skabe aktivitet, vækst og job i Det Blå Danmark. Når det er sagt, så har vi i Socialdemokratiet ligesom i CO-Søfart hæftet os ved den del af lovforslaget, som vedrører reglerne for udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag. CO-Søfart fremfører, at en udvidelse af DIS-ordningen vil kunne risikere at føre til en udvanding af registeret, sagde Erik Christensen og fortsatte:
-De anfører også, der kan være problemer med forslaget i forhold til international ret. Og samtidig påpeger CO-Søfart også, at ordningen kan påføre staten yderligere omkostninger i form af retten til social sikring som børnepenge og førtidspension.
Endvidere mener CO-Søfart ikke, at det vil give en eneste ny dansk arbejdsplads.

-Med det høringssvar så ønsker Socialdemokratiet, at de opmærksomhedspunkter som CO-Søfart påpeger, belyses og afklares fuldt ud i det videre arbejde med lovforslaget, afsluttede Erik Christensen (S) sit indlæg.

Radikale Venstre: Afventer stillingtagen og henviser til CO-Søfarts høringssvar

Erhvervsordføreren fra Det Radikale Venstre nåede ikke frem til Folketingssalen, hvor behandlingen af dagens lovforslag var skredet hurtigere frem end beregnet. Som stedfortræder bemærkede Marlene Borst Hansen, at partiet afventer sin stillingtagen til lovforslaget - særligt i forhold til indholdet i CO-Søfarts høringssvar.

Henning Hyllested, Enhedslisten: -Elastik i metermål

Erhvervsminister Brian Mikkelsen uddybede i sine afsluttende bemærkninger, at en bekendtgørelse skal fastsætte nærmere krav til udenlandske rederiers repræsentation her i landet.
-Der er ikke tale om et åbent register. Det nytter ikke at have en postboks-adresse, sagde Brian Mikkelsen blandt andet.

Henning Hyllested (EL) kaldte det formulerede aktivitetskrav i lovforslaget direkte slapt.
-Det er jo elastik i metermål, sagde han.

Og henvendt direkte til erhvervsminister Brian Mikkelsen spurgte han:
-Anerkender ministeren at CO-Søfart har en pointe, når de påpeger, at der ikke er lavet en økonomisk konsekvensberegning på den udvidelse af forpligtelser i forhold til social sikring på forskellig vis, som nødvendigvis må følge af et lovforslag, når man udvider antallet af skibe under dansk flag.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
-Det er svært at lave et regnestykke på det, for der er en masse plusser og minusser. Men vores udgangspunkt er, at det er et plus for Danmark, at vi får registreret flere skibe i Danmark.

Lovforslaget er nu efter førstebehandlingen overgået til nærmere behandling i erhvervsudvalget.

Om CO-Søfart

Kartellet CO-Søfart består af seks medlemsorganisationer:

Metal Maritime
Metal Vest
FOA Søfart
Dansk El-Forbund
Serviceforbundet
Centralforeningen for Stampersonel, CS

CO-Søfart favner alle faggrupper, der er repræsenteret om bord på et skib eller offshore, lige fra catering til dæk og maskine. Samtidig dækker medlemskredsen såvel menige som officerer.

Lovforslag L7

Links til dokumenter ang. erhvervsministerens lovforslag på Folketingets hjemmeside:

Lovforslaget

Som fremsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen 4. oktober 2017
Direkte link

Høringsnotat

Erhvervsministeriets opsamlende notat om lovforslaget og indkomne høringssvar
Direkte link til pdf

Høringssvar

Samlet pdf med alle indkomne høringssvar
Direkte link til pdf

Tidsplan

Lovforslaget er efter fremsættelse 4. oktober førstebehandlet i Folketinget 10. oktober og henvist til behandling i udvalg.
På Folketingets hjemmeside kan tidsplanen for lovforslaget følges
Direkte link til tidsplan