Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.

Hovedoverenskomst for navigatører i Danske Rederier

Metal Maritime - 02. oktober 2017
Link til den nye overenskomst med hyrebilag nederst her på siden.
Hovedoverenskomst for navigatører i Danske Rederier
Forbedret barsel og fædreorlov, udvidelse af talsmandssystemet og øget beskyttelse, rederibetalte STCW-kurser og indførsel af uddannelsespulje ved opsigelser er blandt de mange nye tiltag i den nye tre-årige hovedoverenskomst for navigatører i Danske Rederier.
Af Ole Philipsen, formand Metal Maritime

Efter at have været uden hovedoverensomst siden 2012, er der nu indgået en hovedoverenskomst for navigatører mellem Danske Rederier og Metal Maritime.

Det har været et langstrakt forhandlingsforløb, hvor forhandlingsparternes holdninger til fornyelsen ikke har været ens i udgangspunktet. Men efter de første sammenstød ved de indledende møder, har der været et konstruktivt forhandlingsforløb mellem parterne.

Da der, bortset fra Fjord Line og DFDS, ikke har været nogen overenskomster for navigatører i Danske Rederier siden 2012 - og den sidste fornyende var fra 2007, har der ikke været nogen naturlig grundsten at bygge hovedoverenskomsten på, hvilket også er grunden til det langstrakte forhandlingsforløb.

Men det er lykkes at indgå en hovedoverenskomst, som indeholder de gode ting fra rammeaftalerne, samtidig med, at der er en fast ramme, som skal overholdes.

Den nye hovedoverenskomst har indbygget mulighed for, at der kan indgås rederispecifikke aftaler på mere individuelle grundlag, som i den tidligere rammeaftale, eller som en særoverenskomst.

Derfor er talsmandssystemet udbygget.

Udbygningen af talsmandsfunktionen øger navigatørernes muligheder for i det enkelte rederi at indgå hensigtsmæssige aftaler med deres arbejdsgiver, baseret på de faktiske forhold i rederiet. Talsmanden har samtidig fået beskyttelse under udførelsen af sit talsmandsarbejde.

Med kutyme-protokollatet er det sikret, at fornyelsen ikke kan bruges til at forringe de lokale aftaler, som måtte have udviklet sig i rederierne i gensidig forståelse i den lange overenskomstløse periode. Hvis dette skal ske, skal det være i dialog og enighed mellem rederi og talsmænd, eller hvor talsmand ikke findes, med Metal Maritime.

Metal Maritime er tilfreds med resultatet og ser med sindsro frem til Søfartens Lederes sædvanlige kommentarer og luftige information om, hvad de ville have opnået, hvis de havde forhandlet.

Det er jo blevet et fast tilbagevendende ritual, hver gang Maskinmestrene og Metal har fornyet sine officersoverenskomster siden 2010. De hypotetiske resultater er jo det eneste, som Søfartens Ledere har leveret på overenskomstområdet i Danske Rederier siden 2010.

Metal Maritime forventer at påbegynde forhandlinger om fornyelse af hovedoverenskomster for cateringofficerer (hovmestre) og maskinister med Danske Rederier inden for de kommende to uger. 

Fornyelsen af navigatør-særoverenskomster påbegyndes snarest.

 

Hovedoverenskomsten er indgået for 3 år og har bl.a. følgende fornyelser:

 

Hyre:

- Hyren i hyrebilaget stiger med 6,5 pct. i perioden, 2 pct. i 2017, 2 pct. i 2018 og 2,5 pct. i 2019.

- Det er aftalt, at særoverenskomster stiger med samme procentsats.

- Det er aftalt, at mindste stigning i perioden for navigatørgruppen i rederier med individuelle funktionshyrer skal stige mindst 6,5 pct. i perioden.

- Overtidssatser stiger med samme procentsats som hyren i 2017/2018/2019.

- Den pensionsgivende hyre (bruttohyren) stiger med samme procentsats som hyren i 2017/2018/2019.

- Der er aftalt procedure for, hvordan forhandling skal foregå, hvis en navigatør og et rederi ikke kan blive enig om regulering af en individuel hyre.

 

Fratrædelsesgodtgørelse:

Den i den tidligere rammeaftale aftalte særlige fratrædelsesgodtgørelse for ansatte over 50 år med 10 års ansættelse på 3 måneder er nu indskrevet i hovedoverenskomsten.

 

Arbejdstid og frihed:

- Arbejdstiden i hovedoverenskomsten er aftalt til 246 timer i stedet for som tidligere 231 timer.

- Fridøgnsoptjeningen er øget fra 0,68 til 0,802 pr tjenestedag. Dvs. at en navigatør ikke længere skal hensætte de første 20 eller 24 overtimer til køb af frihed for at kunne gå 1:1. Det er nu en 1:1 overenskomst.

- Der kan afvikles op til 30 dages frihed på forskud.

 

Obligatoriske STCW-kurser:

- Rederiet betaler alle kursus-, rejse- og opholdsudgifter for navigatørens deltagelse i de lovpligtige STCW-kurser. Navigatøren afvikler frihed under kurset.

 

Barsel:

- Satsen for gravide 4 uger før fødslen stiger fra 13.902 kr. til 15.432 kr.

- Satsen for de 20 ugers barsel efter fødslen stiger fra 13.902 kr. i ugerne 15-20 til fuld hyre.

- Satsen for forældreorlov i ugerne 15-20 efter fødslen stiger fra 13.902 kr. til hyre efter Lønklasse B, laveste sats (i 2017 22.284 kr.).

 

Uddannelsespulje ved opsigelse:

- Det er aftalt, at ved opsigelse pga. rederiets forhold (indskrænkninger/salg m.m.), skal rederiet for hver navigatør med mere end 5 års anciennitet indbetale 1 månedshyre til en fælles uddannelsespulje.

- Denne pulje kan anvendes til efteruddannelse af de opsagte navigatører, således at de, som ønsker efteruddannelse, kan bruge af den fællespulje, herunder også de midler som ikke er anvendt af andre.

- Puljen kan også efter aftale udbetales som ekstra fratrædelsesgodtgørelse.

 

Talsmænd:

De ”normale” tillidsmandsregler fra normallønsområdet er nu aftalt til også at gælde for navigatør-talsmænd i Danske Rederier.

- Der kan vælges en talsmand for både senior- og juniornavigatørgruppen i det enkelte rederi.

- Talsmanden er talsperson overfor rederiet i spørgsmål vedrørende navigatørerne, og har pligt til at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde.

- Agter rederiet at gennemføre generelle ændringer for navigatørerne, skal talsmanden underrettes og har påtaleret, inden ændringerne gennemføres.

- Aftaler som talsmanden og rederiet måtte indgå vedrørende forhold omfattet af overenskomsten godkendes af overenskomstens parter.

- Ved deltagelse i møder på fridage, indkaldt af rederiet, afholder rederiet udgifterne herved og talsmanden afvikler ikke frihed.

- Den valgte talsmand skal godkendes af Metal Maritime efter dennes normale valgregler og rederiet skal underrettes om valget af Metal Maritime.

- Rederiet har påtaleret, hvis der måtte være særlige grunde for, at den valgte ikke bør kunne være talsmand.

- Talsmanden skal have fornøden frihed til at kunne deltage i faglig uddannelse.

- Talsmanden har tillidsmandsbeskyttelse, herunder udvidet opsigelsesvarsel på 3 måneder.

 

Kutymeprotokollat:

- Det er mellem parterne aftalt, at der ikke med overenskomsten er gennemført forringelser af navigatørens ansættelsesvilkår.

- At hidtidige mellem rederiet og de enkelte navigatører generelt aftalte vilkår og kutymer fortsat er gældende.

- Det kan fx være et vilkår, der figurerer som standard i samtlige individuelle kontrakter eller fremgår af et cirkulære eller personalehåndbog gældende for alle navigatører i rederiet.

- Så fremt rederiet eller de ansatte ønsker at ændre sådanne aftaler eller kutymer, skal det ske med talsmandens mellemkomst eller ved forhandling mellem Metal Maritime og Danske Rederier.

 

Nyuddannede navigatører:

For navigatører der går 2:1 indtil opnåelse af 16 måneders effektiv sejltid er det aftalt, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe for at se på muligheden for at lave en anden aftale/særaftale for disse.

 

Se overenskomsten med hyrebilag:

Alle Metal Maritimes overenskomster ligger frit tilgængeligt under sektionen "Overenskomster".
Den nye navigatøroverenskomst indgået med Danske Rederier er også opdateret med hyrebilag. Find den i afsnittet "Officerer" - Klik her...