Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
DAGEN
Fre 20/3-2009
CO-SØFART KALENDER
 
Ole Philipsen - ITF møder i London
John Ibsen - hjemmearbejdsdag
 
FRA MEDIER
 
H. Folmer & Co. fik ikke medhold ved landsretten - dom afsagt 18. marts 2009
12. marts 2007 tilbagekaldte Søfartsstyrelsen rederiets ISM-overensstemmelsesdokument, med den konsekvens at rederiet ikke længere kunne være ansvarlig for sikkerhedsledelse af skibe. Søfartsstyrelsens afgørelse blev begrundet med, at rederiet ikke havde foretaget effektiv og systematisk indførelse af ISM-kodens krav, hvilket blev opfattet som en grov afvigelse. Kendelsen var kulmination på flere års misnøje mellem Søfartsstyrelsen og rederiet. Efterfølgende overdrog rederiet sikkerhedsledelsen af rederiets skibe til Erria A/S. Jørgen Folmer indankede kendelsen fra Søfartsstyrelsen til Ankenævnet for Søfartsforhold, som 8. maj 2007 stadfæstede Søfartsstyrelsens
afgørelse.
 
Rederiet videreankede afgørelsen til Københavns Byret, som den 18. juli 2008 afgav kendelse. Kendelsen fra byretten blev efterfølgende dobbeltanket. Af Ankenævnet for Søfartsforhold over for H. Folmer & Co., og af H. Folmer & Co. over for Søfartsstyrelsen. Den efterhånden mere og mere spegede historie har baggrund i, at byretten på den ene side finder "efter det anførte ikke, at Ankenævnets afgørelse er gyldig", men på den anden side heller "ikke på grundlag af en konstateret fejl i sagbehandlingen at burde ophæve den indbragte afgørelse, og sagen hjemvises til fornyet behandling for Ankenævnet".
 
Ankenævnets påstand er nu bl.a., at en fornyet prøvelse ikke rettelig kan ske, fordi skibsdriften i sikkerhedsmæssoig henseende efter Søfartsstyrelsens oprindelige afgørelse har været overdraget Erria A/S, og der derfor ikke foreligger et nyt grundlag ankenævnet kan revurdere sin afgørelse på i forhold til rederiet H. Folmer & Co.
 
Landsrettens resultat:
Efter sammensætningen af ankenævnet med medlemmer som har særlig erfaring i søfartsforhold, skal der foreligge et sikkert grundlag hvis en domstol skal tilsidesætte et skøn fra nævnet. Landsretten finder ikke at et sådant sikkert grundlag foreligger, til at tilsidesætte ankenævnets kendelse af 8. maj 2007. Der findes ligeledes ikke grundlag for at statuere, at nævnet har inddraget usaglige kriterier i afgørelsen.
 
Ankenævnets kendelse er byrdefuld for rederiet, og efter gældende EU-ret skal de sanktioner som anvendes, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen, men også være effektive og afskrækkende. H. Folmer & Co. har forud for Søfartsstyrelsens afgørelse af 12. marts 2007, "haft rig lejlighed til at rette for sig og demonstrere en på alle niveauer betryggende sikkerhedskultur, herunder særlig forpligtelse fra topledelsen....". På den baggrund er der ikke grundlag for at fastslå, at ankenævnet har tilsidesat en forvaltningsretslig grundsætning hvorefter retsf'ølgen skal være forholdsmæssig.
 
Landsretten ændrer herefter byrettens afgørelse, således at ankenævnets kendelse ligger fast. For så vidt angår Søfartsstyrelsen, stadfæstes byrettens afvisning af sagen.
 
H. Folmer & Co. skal i sagsomkostninger for begge instanser betale 316.000 kr. til ankenævnet og i sagsomokostninger for landsretten til Søfartsstyrelsen 100.000 kroner.
CO-Søfart/DAGEN, 20/3 10.00
 
Torms dominerende aktionær i økonomisk krise
Den reelle magthaver i Torm, grækeren Gabriel Panayotides, som kontrollerer 52% af aktierne i Torm, har store problemer med et andet rederi hvor han også er dominerende aktionær. Det er rederiet Excel Maritime som er børsnoteret i New York. Rederiet som har 47 bulkskibe, er truet på livet og bankerne med Nordea i spidsen har overtaget magten i rederiet. Stort set alt er gået galt for rederiet i det seneste år. Excel købte således rederiet Quintana i 2008 for 2,3 milliarder kroner mens priserne var i top, og købet skete for lånte penge, hvorfor selskabet i dag kæmper med en 8 milliarder kroner stor gæld. Rederiet Torm ligger lunt i den finansielle krise og har været en givtig indtægtskilde for Panayotides, men nu spekuleres der i om skibsreder-familien kan blive tvunget til at sælge ud af aktiebeholdningen i Torm. Ved et salg kan der fremskaffes mellem 1,5 og 2 milliarder kroner, og det forlyder at flere internationale rederier kan være interesserede i Torm.
 
Hapag-Lloyd venter tab
Det tyske containerrederi forventer et underskud i 2009 på knap 3 milliarder kroner.
Euroinvestor/RB-Børsen/Bloomberg News, 20/3 08.16, http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsStory.aspx?StoryId=10213906
 
Tankskibsrater styrtdykker
Raterne for de mellemstore tankskibe styrtdykkede torsdag til under 4000 dollar pr. dag. Torm som især har produkttankskibe, havde ved udgangen af februar i år sikret beskæftigelse for 41% af skibe i denne størrelse til en gennemsnitspris på 21.176 dollar pr. dag.
 
Ordrer på Tørlastskibe udskydes eller aflyses en masse
Det forventes at op mod 65% af alle ordrer på tørlastskibe på de asiatiske værfter vil blive enten udskudt eller aflyst, efterhånden som rederierne kommer under yderligere pres. Cosco Singapore har således annulleret ordrer på 30 tørlastskibe, og det illustrerer hvor markedet er på vej hen.
Epn.dk/RB-Børsen/Lloyds List, 19/3 09.50, http://epn.dk/brancher/transport/skib/article1637329.ece
 
FOC-kampagnen
I dagene 9.-10. marts var de nordiske søfartsorganisationer samlede i København til møde i Nordisk Transportarbejder Federation, bl.a. for at drøfte kampagnen mod skibe under bekvemmelighedsflag og kommende ændringer i kampagnen. Der anløber et begrænset antal FOC-skibe i nordiske farvande antageligt fordi rederierne er opmærksomme på de risisi der er forbundet med anløb. Det blev bl.a. besluttet at der skal udarbejdes et responsum om muligheden for at etablere en nordisk hovedkonflikt. Der var en del diskussion om mulighederne for at udføre "cross border" aktioner i Norden.
 
Robotubåd med lommelygtebatterier afprøves
Britiske forskere har arbejdet på udviklingen af en selvstyrende undervandsrobot siden 1995, og netop nu afprøves resultatet ud for Antarktis hvor Pine Island-gletscheren løber ud i havet. Ubåden er ikke forbundet til moderskibet og skal selv kunne finde ned i dybder til 1600 meter og undgå isflader under gletscheren. Ubåden skal særlig samle data til forskning i hvordan isen bliver tyndere år for år. Ubåden er 7 meter lang og vejer 3,5 tons. Den er størmforsynet med almindelige lommelygtebatterier, og under seks missioner er der brugt 30.0000 stk. Den kan sejle i 72 timer mellem hvert batteriskift.
 
Anvendelse af værnemidler i fiskeskibe
"I 2003 blev der givet mulighed for at fiskeskibe, der sætter og bjærger deres trawl over agterenden, kunne få tilladelse til at undlade skansebeklædning agter, hvor trawlet udsættes".
Der er imidlertid en række sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige krav som skal være opfyldt. Søfartsstyrelsen har i forbindelse med analyser af ulykker konstateret at reglerne ofte ikke overholdes og ønsker at indskærpe kravene.
Søfartsstyrelsen, 19/3, http://www.dma.dk/sw24593.asp
 
Krigsøvelse i Kattegat
Et større antal krigsskibe vil fra 26. marts til 3. april deltage i en øvelse ud for Kalundborg, hvor scenariet er at 150 borgere skal evakueres fra en uroplaget region. Kystbyen Kalundborg er nemlig i perioden kontrolleret af bander og klaner. I weekenden 28. og 29. marts er skibene på havnebesøg i København ved Kvæsthusbroen, hvor flere skibe holder åbent hus for interesserede mellem kl. 13.00 og 16.00.
 
SOK overtog undervisningen
Seniorofficersklassen på Svendborg International Maritime Academy, er en hel dag undervist af to officerer og to skibsførere fra SOK i bl.a. søredning, forureningsbekæmpelse, myndighedsudøvelse ved skibsuheld, bekæmpelse af pirateri m.v.
 
Årsrapport om forureningsbekæmpelse i danske farvande
Der var ingen væsentlige forureningsulykker i 2008. Kampagnen "Stop olien" fortsatte i 2008 med deltagelse af havmiljøvogterne hvor der kunne noteres 8.400 frivilligt tilmeldt ved årets udgang.
 
Viking oplever omsætningsfremgang
Producenten af søredningsudstyr rundede i 2008 en omsætning på en milliard som er en stigning på 11% til sammenligning med 2007. Nettoresultatet efter skat var på 54,9 millioner kroner. Trods en global tilbagegang i markedet oplever Viking vækst med nye afdelinger og nye produkter.
Maritime Danmark, 19/3 13.53, http://www.maritimedanmark.dk/?Id=4182
 
Arbejdsløse kommer hurtigt i arbejde
Hver tredje som mistede jobbet i november, var tilbage i arbejde inden der var gået 4 uger viser en analyse udført af Agenda. Vismand Michael Rosholm som er professor ved Århus Handelshøjskole, mener dansk økonomi hurtigere vil genvinde kræfter, netop på grund af den måde vores arbejdsmarked fungerer på. Vores arbejdsmarked er også i en krise, mere dynamisk end andre landes, og virksomhederne har lettere ved at tilpasse sig nedgangstider. De ældre på arbejdsmarkedet har lettest ved at finde job igen.
Dansk Arbejdsgiverforening/Agenda, 19/3, http://agenda.da.dk/default.asp
 
Ansatte på jobdeling skal stadig jagtes mod andet arbejde
Reglerne for arbejdsfordeling bliver nu ændret så de er lettere at administrere for arbejdsgiverne, men de ansatte skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet f.eks. hver anden uge med alt det som rådighed indebærer. Ansatte på Grundfoss skal således melde sig på Arbejdsformidlingen hver anden uge og bekræfte de er jobsøgende, og det skaber utryghed fordi de føler de stadig er ansat på Grundfoss.
 
Arbejdsmarkedet internationalt
USA
Arbejdsløsheden er steget til over 8,5% og har aldrig været højere. Alene i forrige uge blev 646.000 nye ledige og gennemsnittet af nyledige for de sidste fire uger er 654.750. Antallet af fortsat ledige steg til 5,473 millioner fra 5,288 millioner ugen før.
 
Sverige
Arbejdsløsheden vokser hurtigere i Sverige end ventet og rammer mest mænd og unge. I februar var 8% svarende til 387.000 uden arbejde til sammenligning med 6,1% året før. Især ansatte i industri og eksporterhverv bliver fyret.
 
Frankrig
Torsdag gik op mod 2 millioner franskmænd på gaden i protest mod regeringens håndtering af den økonomiske krise, efter fagforeningerne havde opfordret til strejker og stormøder. Fagforeningerne kræver højere lønninger og bedre økonomisk sikkerhed.
 
Rusland
I februar mistede mere end 300.000 mennesker jobbet og i alt er 6,4 millioner mennesker arbejdsløse. Det svarer til en arbejdsløshedsprocent på 8,5. Alene i de sidste 6 måneder har mere end 1 million mennesker mistet deres arbejde. Forbruget i Rusland faldt samtidig i februar med 2,4%, og det var første gang forbruget faldt siden september 1999.
Epn.dk/ritzau, 19/3 18.32, http://jp.dk/udland/article1638019.ece
 
Når bankerne ikke selv vil vaske deres moral
Så kan de i det mindste få lov at betale for det mente en spanier som bedrog nogle banker til at låne sig 3,5 millioner, som han efterfølgende brugte til at udgive et antikapitalistisk blad hvor han tordnede mod bankerne. Han skal nu i retten forklare sit forsvar som han kalder "finansiel civil ulydighed".
Infotrmation, 19/3, bagsiden
 
Søfart nr. 12, fredag d. 20. martsIndeholder bl.a.:
Ambitiøs miljøplan sat i spil
Det blev en endog meget ambitiøs handlingsplan, Danmarks Rederiforening og Miljøstyrelsen fik strikket sammen som opfølgning på lanceringen af miljø-partnerskabet i efteråret. Det sker ikke mindst i erkendelse af, at IMO har stillet dansk skibsfart overfor en kæmpe udfordring med kravene om mindskning af den maritime luftforurening i de såkaldte ECA-områder.
 
Nybygninger annulleret en masse hos Clipper Bulk
For få måneder siden omfattede Clipper Bulks nybygningsprogram ca. 60 skibe. I dag er der formentlig bare 13-15 nybygninger tilbage, hvoraf flere ejes af Clippers partnere. Dermed har rederiet gjort sit til at få reduceret den enorme overkapacitet af tørlasttonnage, der – uden kancelleringer – vil være på vej i de kommende år. De fleste af de annulleringer, Clipper har gennemført, er imidlertid resultatet af økonomiske problemer hos to af de værfter, rederiet har kontraheret med.
 
Stella Shipping i offensiv satsning
Mens flere udbydere af skibsprojekter til private investorer i øjeblikket holder igen med nye tiltag efter de store markedsfald i løbet af 2008, er rederiet Stella Shipping i Marstal på vej med en offensiv satsning, som bl.a. skal være med til at sikre kapital til etablering af nye investeringsprojekter. Stella Shipping har således sat en aktieemission og et obligationssalg i gang, som efter planen skal skaffe et samlet provenu på 50 mio. kr. Målgruppen er bl.a. private investorer med frie likvider.
 
Rederier og skole i tæt samarbejde om e-kursus
Marstal Navigationsskole fortsætter e-lærings-kursusrækken med lanceringen af et vetting-kursus. E-lærings-programmet, der kan følges via internettet, er som noget helt nyt kommet til verden gennem et tæt og åbent samarbejde med rederierne Torm, Norden, Erria, EMS Ship Management og Clipper.
 
Utilfredshed med besætningsantal
3F Sømændene har indkaldt til demonstration foran Søfartsstyrelsen i København onsdag i næste uge. Her skal Ankenævnet for Søfartsforhold behandle to anker rejst af henholdsvis 3F Sømændene og Søfartens Ledere om besætningsfastsættelsen på den første af en serie af færgenybygninger til Nordic Ferry Services (NFS).
 
Akustisk sammenspil mellem Lauritzen Kosan og API
API Marine i Aalborg har – indirekte - sikret sig en betydelig follow-up kontrakt med Lauritzen Kosan. Selskabet har sammen med sin Singapore-partner skal levere et fuldt integreret og automatiseret lastkontrol- og ventilstyringssystem til seks nybygninger undervejs fra kinesiske Yangzhou Kejin Shipyard til det danske rederi med levering mellem december i år og december næste år.
Søfart, 20/3
 
Baltic Dry Index
1795 (-66) (rekord: 20/5-2008 11.793)
 
Bankens salgskurser
100 USD = 559,77 DKK
100 Euro = 758,18 DKK
 
Aktiekurser - slutkurser
D/S Torm: 49,20 (+0,10)
APM A-aktie: 25.300 (+900)
APM B-aktie: 25.300 (+800)
D/S Norden: 162 (+2,25)
DFDS: 322 (-11)
Mols-Linien: 52 (0)
Børsen, 20/3
 
THORA LUND
072(2)© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

DIS-Offshore på vej – endda med grønt lys fra Enhedslisten

-Lovforlaget er et rigtig godt eksempel på, hvad der kan lykkes, ...

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...
bottom banner1