Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Forligets hovedelementer
25/2-2007 22:45 I følge Dansk Industri
Efterfølgende er aftrykt fra Dansk Industris hjemmeside om hovedelementer i netop indgået forlig d.d.
 
Hovedelementer i overenskomstaftalen
Hovedelementer i overenskomstaftalen mellem
CO-industri og DI om ny treårig overenskomst


• For at styrke udviklingen af medarbejdernes kompetencer forøges indsatsen yderligere gennem etablering af Industriens Kompetenceudviklingsfond. Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i kompetenceudvikling. Fonden finansieres af et arbejdsgiverbidrag pr. medarbejder, der er omfattet af Industriens Overenskomster. Pr. 1. april 2008 udgør bidraget kr. 260,00 pr. medarbejder. Det hæves til kr. 520,00 pr. 1. april 2009.

• For at forbedre tillidsrepræsentanternes arbejdssituation indføres vederlag til dækning af tillidsmandsopgaver uden for arbejdstiden. Vederlaget finansieres ved at hæve arbejdsgivernes bidrag til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond fra 10 øre pr. time til 30 øre pr. time gældende for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomster. Herudover er det aftalt, at nye tillidsrepræsentanter tilbydes et kursus i virksomhedsforståelse, og at organisationerne gør en fælles indsats for styrke tillidsrepræsentanterne.

• Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. juli 2008 fra 10,8 pct. til 11,1 pct. og pr. 1. juli 2009 til 12 pct. Arbejdsgiveren betaler som hidtil to tredjedele af pensionbidraget, mens lønmodtageren betaler en tredjedel.

• Der indføres en fritvalgsordning for dele af overenskomstens elementer, hvor medarbejderen kan vælge mellem at få udbetalt pengene, bruge dem til søgnehelligdage, feriefridage, til pensionsindbetaling eller til efteruddannelsesformål. Som noget nyt afsættes der på en fritvalgslønkonto ekstra 0,5 pct. af årslønnen pr. 1. marts 2007 og yderligere 0,25 pct. i hvert af årene 2008 og 2009.
• Der indføres pr. 1. juli 2007 udvidet pensionsbetaling under barselsorlov.

• Forældreorloven udvides fra 6 uger til 9 uger, heraf er 3 uger reserveret faderen og tre uger moderen.
• Mindstebetaling, der i dag udgør 95,15 kr., forhøjes med 3,00 kr. pr. 1. marts 2007, med 2,50 kr. pr. 1. marts 2008 og 2,50 kr pr. 1. marts 2009.

• Genetillæg reguleres som hovedregel med gennemsnitlig 3 pct. hvert af de tre overenskomstår.

• Lærlinge- og elevsatserne reguleres i gennemsnit med 3,5 pct. pr. år.

• Den hidtidige forsøgsordning med mulighed for øget fleksibilitet bliver en del af overenskomsterne.

• Der er indgået en aftale om i fællesskab at sætte fokus på sammenhænge mellem natarbejde, skiftende arbejdstider og helbred. I den forbindelse er desuden aftalt ændrede varslinger for medarbejdere på skiftehold.

• Parterne vil i overenskomstperioden intensivere indsatsen for at fjerne barrierer for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...

ITF advarer norsk regering i Color Line-sagen

Globalt er den norske regering nu også kommet i modvind med forsl ...
bottom banner1