Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

Nyhedsmail

Få tilsendt vores nyheds-
mail med oversigt over
de seneste nyheder.
Nye Mærsk-problemer
Mærsk bryder besætningsloven og får 3 måneder til at opfylde lovens bestemmelser om skibskokkes kvalifikationer. 15/6-2008 15.07
Mærsk har allerede forud for varslingen d. 5. februar 2008 om den påtænkte opsigelse af 119 danske hovmestre, været i kontakt med Søfartsstyrelsen for at få bekræftet at sønæringsbeviser som skibskok, udstedt i f.eks. Filippinerne, er gyldige sønæringsbeviser til danske skibe i henhold til besætningsfastsættelser. På Filippinerne kan man opnå sønæringsbevis som skibskok på 5 måneder uden forudgående erfaring i faget er nødvendig.
 
Det fremgår af aktindsigt CO-Søfart har indhentet om spørgsmålet i Søfartsstyrelsen.
 
I et brev til Mærsk af 12. juni 2008, revurderer Søfartsstyrelsen nu sin fortolkning af den danske lovgivning, og styrelsen skriver indledningsvis:
 
A.P. Møller - Mærsk A/S har ved e-mail af 23. januar 2008 anmodet Søfartsstyrelsen om at bekræfte, at kokke, som er ansat i rederiet og som er i besiddelse af filippinsk sønæringsbevis, kan gøre tjeneste i stilling som skibskok, hvor der er foreskrevet en skibskok i skibets besætningsfastsættelse.
 
Hvad der er svaret dengang, telefonisk eller på anden vis, har vi ingen sikker viden om, men vi må formode at Mærsk har fået opfattelsen af, at filippinske sønæringsbeviser har været gyldige iht den danske lovgivning. Ellers giver den efterfølgende historie ingen mening.
 
Som bekendt blev varslingen d. 5. februar, af den påtænkte kollektive opsigelse af alle hovmestre hos Mærsk, efterfølgende trukket tilbage, og den 29. februar blev der indgået en aftale om frivillig fratræden efter ganske lukrative ordninger for de ansatte, særlig efter lang tids ansættelse (gennemsnitsancienniteten for de berørte hovmestre er 18 år). Frivillig fratræden efter disse aftaler kunne indgås indtil 30. maj 2008, og i alt har ca. 100 hovmestre valgt at forlade rederiet.
 
I mellemtiden har Mærsk stille og roligt sendt filippinske kokke med filippinske sønæringsbeviser ombord på skibene, som overtallige kokke sammen med de danske hovmestre, for oplæring til at overtage stillingen, ikke som hovmester (seniorofficer), men som kokke iht besætningsfastsættelsen. Og på et ikke uvæsentligt antal af DIS-skibene i Mærsk, er de filippinske kokke nu eneste kok ombord.
 
Foreningen har haft en livlig korrespondance med vores hovmestre om disse kokke og deres kvalifikationer. Fillippinsk sønæringsbevis, 2 års arbejde på en MacDonald osv af forskellige variationer. Vi har haft en samhørende meningsudveksling, også livlig, og måske med noget højt blodtryk ind i mellem, med Søfartsstyrelsen og Mærsk, om de forudsætninger loven beskriver om "en foreskreven kok" på danske skibe. Vi har aldrig ment at et hvilket som helst stykke papir fra et hvilket som helst land, hvorpå der i overskriften er skrevet "Sønæringsbevis som kok", skulle kunne være gyldig til ansættelse i stilling som "foreskreven kok" på danske skibe.
 
Lovens ordlyd er (Lov om Skibes Besætning, Lov nr. 15 af 13/1-1997):
 
§ 8. En foreskreven kok skal have sønæringsbevis som skibskok.
 
Stk. 2. I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kan bevis som skibskok erstattes af en læretid i kokkefaget på 48 måneder, heraf mindst 24 måneder i søgående skibe.
 
Vi har meddelt såvel Mærsk som Søfartsstyrelsen, at vi vil forfølge dette spørgsmål til vejs ende ved domstolene hvis nødvendigt, og at vi vil holde Søfartsstyrelsen forvaltningsansvarlige, hvis vi bliver opmærksomme på at lovens krav ikke overholdes, og at sønæringsbevis i den forbindelse betyder dansk sønæringsbevis. Eftersom der i givet fald vil være tale om lovbrud, vil der indledningsvis blive foretaget politianmeldelse af Mærsk.
 
I brevet fra Søfartsstyrelsen til Mærsk af 12. juni, har vi nu fået 100% medhold, og styrelsen meddeler Mærsk en frist på 3 måneder til at sikre at der på alle skibe er en "foreskreven kok" som opfylder lovens betingelser, med enten dansk sønæringsbevis, eller fornøden uddannelsestid, herunder 24 måneder til søs (jvf. § 8 stk. 2).
 
Det fremgår af brevet at der har været et møde mellem rederi og styrelse den 23. maj 2008, hvor Søfartsstyrelsen har gjort sine (reviderede) synspunkter klart.
 
På mødet har Mærsk anført at det ikke udtrykkeligt fremgår af bestemmelserne at det omtalte sønæringsbevis skal have et dansk stempel, i modsætning til en anden paragraf i samme lov (§ 6, stk 1) om andre sønæringsbeviser, hvor det eksplicit udtrykkes at beviserne skal være danske.
 
Søfartsstyrelsen tilkendegav, at man ville se på sagen igen i lyset af rederiets bemærkninger.
Efter på ny at have undersøgt spørgsmålet skal Søfartsstyrelsen hermed meddele, at styrelsen fastholder, at hvor der i besætningsfastsættelsen for et skib i DIS-registret er foreskrevet en kok, skal denne enten have et dansk sønæringsbevis som kok eller en læretid i kokkefaget på 48 måneder, heraf mindst 24 måneder i søgående skibe.
 
Efter forskellige juridiske betragtninger om spørgsmålet skriver styrelsen senere i brevet:
 
Såfremt et hvilket som helst udenlandsk bevis skulle accepteres, ville kravene i besætningslovens § 8, stk. 1 og 2, derfor være indholdsløse. Formodningen taler imod, at Folketinget skulle have ønsket at fastsætte en indholdsløs bestemmelse.
 
Vi er glade for at Søfartsstyrelsen nu endelig er kommet til en entydig fortolkning af hvad kravene for en foreskreven kok er, og noterer os at denne fortolkning jo ikke kun gælder i Mærsk, men for alle foreskrevne kokke i DIS-stillinger i alle rederier.
 
Vi henviser i øvrigt til de sidste 3 numre af vores fagblade:
3-2008, side 6-7
2-2008, side 3 og side 15-18
1-2008, side 1, 3, og side 14-15© Copyright CO-SEA
All rights reserved

Cookie- og privatlivspolitik

CO-SEA
Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring
kontoret og de ansatte her

Medsejlads hos DFDS og Fjord Line denne uge

Rejsesekretær Barno Jensen fra Metal Maritime indleder i dag sønd ...

ITF advarer norsk regering i Color Line-sagen

Globalt er den norske regering nu også kommet i modvind med forsl ...
bottom banner1