Mose Allé 13, 2610 Rødovre, telefon: +45 36 36 55 85, e-mail: cosea@co-sea.dk

KONTAKT:


CO-SEA

Mose Allé 13
2610 Rødovre
Telefon: +45 36 36 55 85
Email: cosea@co-sea.dk

Åbningstider og kontaktpersoner
Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her: 

Gå til kontor CO-Sea

SENESTE NYT:

Opsigelser i Fjord Line i stort omfang

Metal Maritime har til det sidste forsøgt at finde forhandlingslø ...

Metal Maritime afværger 50 opsigelser i DFDS

Corona-situationen har ramt DFDS A/S passagerskibe hårdt og ikke ...

El-havnebusser skal have to maritimt uddannede om bord

CO-Søfart - 22. januar 2020

De kommende el-havnebusser i Københavns Havn har plads til 80 passagerer. Illustration: Damen Yard

El-havnebusser skal have to maritimt uddannede om bord

Foruden skibsfører skal de kommende batteri-drevne havnebusser i København have en maritimt uddannet om bord med duelighedsbevis i sejlads som 2. besætningsmedlem. Ankenævn underkendte Arrivas ønske om at besætte denne stilling med "en person" uden maritim baggrund.

Af Hanne Hansen

Arrivas plan om at bemande de kommende el-havnebusser med en skibsfører og "en person" uden maritim uddannelse som 2. besætningsmedlem er kuldsejlet efter behandling i Ankenævnet for Søfartsforhold. Det 2. besætningsmedlem skal ifølge Ankenævnets kendelse som minimum være i besiddelse af duelighedsbevis i sejlads for handelsskibe.

Den første af de i alt kommende syv el-drevne havnebusser skulle have været indsat i drift i Københavns Havn her fra årsskiftet. Byggetekniske udfordringer på værftet i Polen har imidlertid forsinket el-havnebusserne, og den første forventes således i drift i midten af februar, har Arriva tidligere meddelt Københavns Kommune. 

Allerede forrige år var Arriva dog i gang med forberedelserne til at tage imod de nye havnebusser, der har kapacitet på 80 passagerer, samlet længde på godt 23 meter og en topfart på 9 knob på baggrund af en fremdrivningseffekt på ca. 110 kW.

Arrivas planlægning omfattede også bemandingen. I december 2018 udfærdigede Søfartsstyrelsen forhåndsfastsættelse af besætningen på oplæg fra Arriva.

Søfartsstyrelsen anså "Arriva I", som første el-havnebus benævnes, for at være forsvarligt bemandet med to personer: En skibsfører samt yderligere en person.

Kravet til "en person" var i forhåndsfastsættelsen beskrevet som værende myndig, i besiddelse af sundhedsbevis, der ikke indeholder begrænsninger i arbejdsområde for tjeneste om bord, herunder være beskikket til udkig, have gennemført et af Søfartsstyrelsens godkendt sikkerhedskursus samt være instrueret i manøvrering af fartøjet.

 

3F ankede Søfartsstyrelsens besætningsfastsættelse

Forhåndsfastsættelsen blev dog anket til behandling af Ankenævnet for Søfartsforhold af 3F, der påklagede de manglende krav til besætningsmedlem nr. 2.
Et flertal i ankenævnet støttede under behandlingen 3F's synspunkter med henvisning til de sikkerhedsmæssige forhold som f.eks. korrekt håndtering i nødsituationer.

På grund af de lange sagsbehandlingstider i ankenævnet efter udflytningen fra Søfartsstyrelsen til Nævnenes Hus i Viborg, er kendelsen først kommet her i januar 2020 - over et år efter anken.

-3F skal have ros for oprindeligt at have anket sagen, siger Ole Philipsen, formand for CO-Søfart og Metal Maritime og fortsætter:
-Søfartsstyrelsen har over de seneste par år udviklet en tendens til at bruge "en person" i bemandingsfastsættelser. "En person", der uden maritim baggrund indgår som en del af sikkerhedsbesætningen, er og bliver en forringelse af sikkerheden. Det er et skråplan, der kun har til formål at spare rederen for udgift til en maritimt uddannet. Det har i hvert fald intet med sikkerhed at gøre.

Ved behandling af sager om bemandingsforhold består ankenævnet af ni personer: Foruden formand er fire medlemmer indstillet af redernes organisationer, mens andre fire er indstillet af de søfarendes organisationer.

I praksis betyder det ofte, at de reder-indstillede medlemmer stemmer til redernes fordel og de fire fra organisationerne stemmer til søfarendes fordel. Dermed er formandens stemme afgørende. Og formanden har hyppigt fulgt Søfartsstyrelsens indstilling. 

Derfor adskiller ankenævnets beslutning i Arriva-sagen sig fra den hidtidige tendens, da formandens afgørende stemme ifølge kendelsen støttede 3F's anke.

 

CO-Søfart: -Brugen af "en person" er et skråplan

-Hensynet til sikkerheden vandt heldigvis, bemærker Ole Philipsen og fortsætter:
-Scenariet med en havnebus med 80 passagerer om bord i trafikeret farvand i Købehavns Havn, hvor skibsføreren er faldet om og vedkommende om bord, der så skulle manøvrere havnebussen til kaj og håndtere en tilspidset situation for 80 passagerer var en person, der alene havde gennemgået et sikkerhedskursus og vidste, hvor styregrejerne er, er skræmmende. Og det er, hvad Søfartsstyrelsen finder forsvarligt.

-Vi har i CO-Søfart og Metal Maritime fokus på Søfartsstyrelsens øgede brug af "en person" i forhåndsbesætningsfastsættelser. Det er et mærkværdigt paradoks. På den ene side øges niveau og krav i de maritime uddannelser bl.a. med henvisning til øgede krav til sikkerhed. På den anden side sænker Søfartsstyrelsen barren ved at stille mindre krav til besætningens kompetencer og beviser. Umiddelbart giver det ingen mening, bemærker Ole Philipsen.

 

02arriva1 int 1200pxlres

Interior fra de kommende el-havnebusser. Illustration Damen Yard